zustin-lu

zustin-lu

Do something great!

Member Since 1 year ago

NVG Technology, Ho Chi Minh, Viet Nam

Experience Points
0
follower
Lessons Completed
2
follow
Lessons Completed
4
stars
Best Reply Awards
1
repos

5 contributions in the last year

Pinned
Activity
Sep
17
4 weeks ago
pull request

zustin-lu merge to reactjs/vi.reactjs.org

zustin-lu
zustin-lu

translate HOC

zustin-lu
zustin-lu

@hiimnhan Xin cảm ơn tác giả rất nhiều vì sự đóng góp của bạn cho cộng đồng, mình chỉ còn 2 góp ý nhỏ nữa thôi ạ

open pull request

zustin-lu wants to merge reactjs/vi.reactjs.org

zustin-lu
zustin-lu

translate HOC

zustin-lu
zustin-lu

một pattern được sinh ra nhơ bác ❤️

open pull request

zustin-lu wants to merge reactjs/vi.reactjs.org

zustin-lu
zustin-lu

translate HOC

zustin-lu
zustin-lu

Convention dịch là quy ước nó đúng hơn á bác, bác sửa các quy tắt khác tương tự giúp mình nha

pull request

zustin-lu merge to reactjs/vi.reactjs.org

zustin-lu
zustin-lu

translate HOC

zustin-lu
zustin-lu

Cảm ơn tác giả, mình chỉ còn 2 góp ý nhỏ nữa thôi ạ

pull request

zustin-lu merge to reactjs/vi.reactjs.org

zustin-lu
zustin-lu

translate HOC

zustin-lu
zustin-lu

Cảm ơn tác giả, mình chỉ còn 2 góp ý nhỏ nữa thôi ạ

open pull request

zustin-lu wants to merge reactjs/vi.reactjs.org

zustin-lu
zustin-lu

translate HOC

zustin-lu
zustin-lu

Định nghĩa một static method (hàm tĩnh)

open pull request

zustin-lu wants to merge reactjs/vi.reactjs.org

zustin-lu
zustin-lu

translate HOC

zustin-lu
zustin-lu

Mình nghĩ nên giữ nguyên keyword pattern vì nó là term key cho người học có thể tự research sau này

open pull request

zustin-lu wants to merge reactjs/vi.reactjs.org

zustin-lu
zustin-lu

translate HOC

zustin-lu
zustin-lu

Nếu bạn thêm 1 ref vào một element --> Nếu bạn thêm một ref vào một element được wrap --> được bao bọc

open pull request

zustin-lu wants to merge reactjs/vi.reactjs.org

zustin-lu
zustin-lu

translate HOC

zustin-lu
zustin-lu

được wrap bởi --> được bao bọc bởi hàm tĩnh --> static methods

open pull request

zustin-lu wants to merge reactjs/vi.reactjs.org

zustin-lu
zustin-lu

translate HOC

zustin-lu
zustin-lu

HOC thêm vào những tính năng mới đến component. --> HOC giúp bạn thêm các tính năng mới vào component

open pull request

zustin-lu wants to merge reactjs/vi.reactjs.org

zustin-lu
zustin-lu

translate HOC

zustin-lu
zustin-lu

Quy ước chung: Cách đặt tên HOC để tiện cho việc debug (tìm và gỡ lỗi)

open pull request

zustin-lu wants to merge reactjs/vi.reactjs.org

zustin-lu
zustin-lu

translate HOC

zustin-lu
zustin-lu

Quy ước chung: Khả năng kết hợp tối đa (maximizing composability)

open pull request

zustin-lu wants to merge reactjs/vi.reactjs.org

zustin-lu
zustin-lu

translate HOC

zustin-lu
zustin-lu

Bạn có thể nghĩ đến HOC như là container components có tham số. Gợi ý chỉnh sửa: Bạn có thể nghĩ đến HOC như là container components có thể truyền tham số

open pull request

zustin-lu wants to merge reactjs/vi.reactjs.org

zustin-lu
zustin-lu

translate HOC

zustin-lu
zustin-lu

lại rất hữu ích.Những HOC --> lại rất hữu ích. Những HOC Thêm dấu cách vào sau dấu chấm nha bác

open pull request

zustin-lu wants to merge reactjs/vi.reactjs.org

zustin-lu
zustin-lu

translate HOC

zustin-lu
zustin-lu

And bởi vì là một pure function --> Vì nó là một pure function

open pull request

zustin-lu wants to merge reactjs/vi.reactjs.org

zustin-lu
zustin-lu

translate HOC

zustin-lu
zustin-lu

và tái sử dụng --> và có thể tái sử dụng

open pull request

zustin-lu wants to merge reactjs/vi.reactjs.org

zustin-lu
zustin-lu

translate HOC

zustin-lu
zustin-lu

Gói component vào bên trong một component chứa, không mutate. Thật tuyệt! Gợi ý chỉnh sửa: Thật tốt khi Input component được bao bọc bởi một container và nó không bị thay đổi (mutate)

open pull request

zustin-lu wants to merge reactjs/vi.reactjs.org

zustin-lu
zustin-lu

translate HOC

zustin-lu
zustin-lu

Mình gợi ý chỉnh sửa một số chỗ sau ạ: làm khác đi ---> làm thay đổi với 0 tác dụng phụ ---> không có tác dụng phụ

open pull request

zustin-lu wants to merge reactjs/vi.reactjs.org

zustin-lu
zustin-lu

translate HOC

zustin-lu
zustin-lu

Hãy soạn lại ---> Hãy sử dụng

open pull request

zustin-lu wants to merge reactjs/vi.reactjs.org

zustin-lu
zustin-lu

translate HOC

zustin-lu
zustin-lu

từ nguồn bên ngoài có vẻ dễ hiểu hơn ấy bác

Previous