384
Watch
1.47w
Star
1.2k
Fork
192
Issue

中国程序员容易发音错误的单词

shimohq
shimohq
pushedAt 4 months ago

shimohq/chinese-programmer-wrong-pronunciation

Words Commonly Mispronounced by Chinese Programmers

中国程序员容易发音错误的单词(点击🔊收听正确读音)

单词 正确发音(英音) 正确发音(美音) 错误发音
access 🔊 /'ækses/ 🔊 /ˈækses/ /ək'ses/
Adobe 🔊 /ə'dəʊbi/ 🔊 /ə'dəʊbi/ /əˈdub/
admin 🔊 /'ædmɪn/ 🔊 /ˈædmɪn/ /ɜ:d'mɪn/
adversarial 🔊 /ˌædvəˈseəriəl/ 🔊 /ˌædvərˈseriəl/ /ədˈvɜːrsəriəl/
agile 🔊 /'ædʒaɪl/ 🔊 /ˈædʒl/ /ə'dʒaɪl/
amazon 🔊 /'æməzən/ 🔊 /ˈæməzɑːn/ /'əmeizən/ /ə'meizən/
analogy 🔊 /əˈnælədʒi/ 🔊 /əˈnælədʒi/ /ænə'lɒdʒi/
Angular 🔊 /'æŋgjʊlə/ 🔊 /ˈæŋɡjələr/ /'æŋɡələ/ /'æŋdʒʌlə/
AJAX 🔊 /'eidʒæks/ 🔊 /'eidʒæks/ /ə'dʒʌks/
alias 🔊 /ˈeɪliəs/ 🔊 /ˈeɪliəs/ /ə'lais/
Apache 🔊 /ə'pætʃɪ/ 🔊 /əˈpætʃi/ /ʌpʌtʃ/
app 🔊 /æp/ 🔊 /æp/ /eipi'pi/
archive 🔊 /'ɑːkaɪv/ 🔊 /'ɑːkaɪv/ /'ətʃɪv/
array 🔊 /ə'rei/ 🔊 /əˈreɪ/ /æ'rei/
ASCII 🔊 /'æski/ 🔊 /ˈæski/ /ɑːsk/
aspect 🔊 /'æspekt/ 🔊 /ˈæspekt/ /ə'spekt/
async 🔊 /əˈsɪŋk/ 🔊 /æˈsɪŋk/ /'æsɪŋk/
avatar 🔊 /'ævətɑː/ 🔊 /ˈævətɑːr/ /ə'vʌtɑ/
Azure 🔊 /'æʒə/ 🔊 /ˈæʒər/ /ˈæzʊʒə/
bind 🔊 /baɪnd/ 🔊 /baɪnd/ /bɪnd/
cache 🔊 /kæʃ/ 🔊 /kæʃ/ /kætʃ/
Chrome 🔊 /krəʊm/ 🔊 /kroʊm/ /tʃɔːm/
clang 🔊 /klæŋ/ 🔊 /klæŋ/ /sɪlæŋ/
daemon 🔊 /'diːmən/ 🔊 /ˈdiːmən/ /dæmən/
debt 🔊 /det/ 🔊 /det/ /de'bit/
deny 🔊 /dɪ'naɪ/ 🔊 /dɪˈnaɪ/ /'dæni/
deprecate 🔊 /ˈdeprəkeɪt/ 🔊 /ˈdeprəkeɪt/
deque 🔊 /'dek/ 🔊 /dɛk/ /di'kju/
digest 🔊 n. /'dɑɪdʒɛst/ v. /dɑɪ'dʒɛst/ 🔊 /daɪˈdʒest,dɪˈdʒest/ /'dɪgɛst/
Dijkstra 🔊 Dutch:/ˈdɛikstra/ English:/ˈdaɪkstrə/ 🔊
Django 🔊 /ˈdʒæŋɡoʊ/ 🔊 /ˈdʒæŋɡoʊ/ /diˈdʒæŋɡoʊ/
doc 🔊 /dɒk/ 🔊 /dɒk/ /daʊk/
dotnet 🔊 /dɒtnet/ 🔊 /dɑːtnet/ /daʊtnet/
ephemeral 🔊 /[ɪˈfemərəl/ 🔊 /[ɪˈfemərəl] / /daʊtnet/
epoch 🔊 /ˈiːpɒk/ 🔊 /ˈepək/ /'ɛpətʃ/
execute 🔊 /ˈeksɪkjuːt/ 🔊 /ˈeksɪkjuːt/
executor 🔊 /ɪɡˈzekjətə(r)/ 🔊 /ɪɡˈzekjətər/
event 🔊 /ɪ'vent/ 🔊 /ɪˈvent/ /'ɪvənt/
facade 🔊 /fə'sɑːd/ 🔊 /fəˈsɑːd/ /'feikeid/
fedora 🔊 /fɪ'dɔːrə/ 🔊 /fɪˈdɔːrə/ /'fedərə/
format 🔊 /'fɔːmæt/ 🔊 /ˈfɔːrmæt/ /fɔ'mæt/
gauge 🔊 /ɡeɪdʒ/ 🔊 /ɡeɪdʒ/ /ɡɑudʒ/
Git 🔊 /ɡɪt/ 🔊 /ɡɪt/ /dʒɪt/
GNU 🔊 /gnu:/ 🔊 /nuː,njuː/
Grafana 🔊 /grəˈfɑːnˌɑː/ 🔊 /grəˈfɑːnˌɑː/
GraphQL 🔊 /græf kju ɛl/ 🔊 /græf kju ɛl/ /dʒɪgræf kju ɛl/
GUI 🔊 /ˈɡu:i/ 🔊 /ˈɡu:i/
Haskell 🔊 /ˈhæskəl/ 🔊 /ˈhæskəl/ /hæˈskəl/
height 🔊 /haɪt/ 🔊 /haɪt/ /heɪt/
hidden 🔊 /'hɪdn/ 🔊 /ˈhɪdn/ /'haɪdn/
image 🔊 /'ɪmɪdʒ/ 🔊 /ˈɪmɪdʒ/ /ɪ'meɪdʒ/
implement 🔊 /'ɪmplɪm(ə)nt/ 🔊 /ˈɪmplɪmənt/ /ˈɪmpləˌment/ /ɪm'plem(ə)nt/
integer 🔊 /'ɪntɪdʒə/ 🔊 /ˈɪntɪdʒər/ /ˈɪntaɪgə/
issue 🔊 /'ɪʃuː/ 🔊 /ˈɪʃuː/ /ˈaɪʃuː/
Java 🔊 /'dʒɑːvə/ 🔊 /ˈdʒɑːvə/
jpg 🔊 /'dʒeɪpeɡ/ 🔊 /'dʒeɪpeɡ/ /ˈdʒeɪˈpi:ˈdʒiː/
key 🔊 /kiː/ 🔊 /kiː/ /kei/
Kubernetes* 🔊 /kubз'netɪs/ 🔊 /kuːbə˞'netiz/
lambda 🔊 /ˈlæmdə/ 🔊 /ˈlæmdə/ /ˈlɒŋmdɑ/
linear 🔊 /'lɪnɪə/ 🔊 /ˈlɪniər/ /'laɪə/
LINQ 🔊 /lɪŋk/ 🔊 /lɪŋk/ /lɪŋkju:/
Linux 🔊 /'lɪnəks/ 🔊 /ˈlaɪnəks/ /ˈlɪnəks/ /ˈlɪnʌks/ /ˈlɪnjuːks/
locale 🔊 /ləʊ'kɑːl/ 🔊 /loʊˈkæl/ /ˈloʊk(ə)l/
Lucene 🔊 /lu'siːn/ 🔊 /lu'siːn/ /'lu:sən/
main 🔊 /meɪn/ 🔊 /meɪn/ /mɪn/
margin 🔊 /'mɑːdʒɪn/ 🔊 /ˈmɑːrdʒɪn/ /'mʌgɪn/
matrix 🔊 /ˈmeɪtrɪks/ 🔊 /ˈmeɪtrɪks/ /ˈmɑ:trɪks/
maven 🔊 /'meɪvn/ 🔊 /ˈmeɪvn/ /'maːvn/
Microsoft 🔊 /'maikrəusɔft/ 🔊 /ˈmaɪkrəsɔːft/ /'mikrəusɔft/
miscellaneous 🔊 /ˌmɪsəˈleɪniəs/ 🔊 /ˌmɪsəˈleɪniəs/
module 🔊 /'mɒdjuːl/ 🔊 /ˈmɑːdʒuːl/ /'məʊdl/
nginx Engine X Engine X
null 🔊 /nʌl/ 🔊 /nʌl/ /naʊ/
obsolete 🔊 /ˈɒbsəliːt/ 🔊 /ˌɑːbsəˈliːt/
OS X OS ten OS ten /ɔs eks/
phantom 🔊 /'fæntəm/ 🔊 /ˈfæntəm/ /'pæntəm/
parameter 🔊 /pə'ræmɪtə/ 🔊 /pəˈræmɪtər/ /'pærəmɪtə/
privilege 🔊 /'prɪvəlɪdʒ/ 🔊 /ˈprɪvəlɪdʒ/ /'prɪvɪlɪdʒ/
Prometheus 🔊 /prə-ˈmē-thē-əs/ 🔊 /pro'miθɪəs/
putty 🔊 /ˈpʌti/ 🔊 /ˈpʌti/ /ˈpuːti/
Qt 🔊 /kjuːt/ 🔊 /kjuːt/
query 🔊 /'kwɪəri/ 🔊 /ˈkwɪri/ /'kwaɪri/
Realm 🔊 /relm/ 🔊 /relm/ /riəlm/
reconcile 🔊 /ˈrekənsaɪl/ 🔊 /ˈrekənsaɪl/
Redux 🔊 /ri'dʌks/ 🔊 /ri'dʌks/ /'ridju:ks/
resume 🔊 /rɪ'zju:m/ 🔊 /rɪˈzuːm/ /rɪ'sju:m/
resolved 🔊 /rɪ'zɒlvd/ 🔊 /rɪˈzɑːlvd/ /rɪ'səʊvd/
resort 🔊 /rɪˈzɔ:t/ 🔊 /rɪˈzɔːrt/ /rɪˈsɔ:t/
retina 🔊 /'retɪnə/ 🔊 /ˈretɪnə/ /ri'tina/
route 🔊 /ruːt/ 🔊 /ruːt,raʊt/ /rəʊt/
San Jose 🔊 /sænhəu'zei/ 🔊 /sænhəu'zei/ /sæn'ju:s/
safari 🔊 /sə'fɑːrɪ/ 🔊 /səˈfɑːri/ /sæfərɪ/
scheme 🔊 /skiːm/ 🔊 /skiːm/ /s'kæmə/
scala 🔊 /ˈskɑːlɑ/ 🔊 /ˈskɑːlɑ/ /ˈskæːlɑ/
segue 🔊 /'sɛɡwe/ 🔊 /ˈseɡweɪ/ /se'dʒ/
SQL /ˈsiːkwəl/ /ˈesˈkjuːˈel/ /ˈsiːkwəl/ /ˈesˈkjuːˈel/
sudo /'suːduː/ /'suːduː/
suite 🔊 /swiːt/ 🔊 /swiːt/ /sjuːt/
thymeleaf 🔊 /ˈtaɪmˌlɪːf/ 🔊 /ˈtaɪmˌlɪːf/ /θiːmɪlɪːf/
tuple 🔊 /tjʊpəl/ 🔊 /tuːpəl/
typical 🔊 /'tɪpɪkl/ 🔊 /ˈtɪpɪkl/ /'taɪpɪkəl/
Ubuntu 🔊 /ʊ'bʊntʊ/ 🔊 /ʊ'bʊntʊ/ /juː'bʊntʊ/
Vagrant 🔊 /ˈveɪɡrənt/ 🔊 /ˈveɪɡrənt/ /ˈvagɹent/
variable 🔊 /'veəriəbl/ 🔊 /ˈveriəbl,ˈværiəbl/ /və'raiəbl/
verbose 🔊 /vɜːˈbəʊs/ 🔊 /vɜːrˈboʊs/ /'vɜːrboʊs/
vue 🔊 /v'ju:/ 🔊 /v'ju:/ /v'ju:i/
width 🔊 /wɪdθ/ 🔊 /wɪdθ,wɪtθ/ /waɪdθ/
YouTube 🔊 /'juː'tjuːb/ 🔊 /'juː'tjuːb/ /'juː'tʊbɪ/

附注

 • 当使用简名 ‘Kube’ 称呼 ‘Kubernetes’ 时, 发音则与 ‘cube’(/kjuːb/) 一致

其他相关链接

 1. 真人发音 https://www.bilibili.com/video/bv1nv411i7z3 (by @hailintao)
 2. 简洁的单词列表,正确读音不用再打开新网页 https://cpwp.netlify.app/ (by @antfu7)
 3. 国际音标严式记音(纽约音)https://github.com/b1f6c1c4/programming-pronunciations-en_US (by @b1f6c1c4)

说明

 1. 本着简单的原则, 又为了避免程序猿们出现选择困难症, '正确音标'采用了最接近有道词典音频的英式 DJ 音标, 不代表其唯一性
 2. 专业在线英语词典请参考知乎链接:在线英语词典哪个比较好?

参考资料

 1. https://www.zhihu.com/question/19739907
 2. https://www.v2ex.com/t/131094
 3. https://www.v2ex.com/t/309350
 4. https://www.v2ex.com/t/63781
 5. https://www.v2ex.com/t/246033
 6. https://www.v2ex.com/t/342087
ucloud ads