11
Watch
29
Star
14
Fork
32
Issue

Voz Living Extension - Since 2012

voz-living
voz-living
pushedAt 2 years ago

voz-living/chrome-extension-react

VOZLiving chrome-extension-react

Another VOZ extension using

 • webpack
 • react/redux

Install / Develope

 • npm install
 • Build DLL: webpack --colors --progress --config=dll.webpack.config.js
 • Build CSS: webpack --colors --progress --config=css.webpack.config.js
 • ./dev to run dev extension will build inside /chrome dir
 • load unpack extension in /chrome dir

Publish

 • ./compile or
  • npm install
  • npm run build-prod
  • npm run build-css
  • npm run build-dll
  • zip the dist/compiled
 • upload to store

TODO Features:

 • Remove Ads
 • Quote notification (dont have setting yet)
 • Preview Thread
 • + Quick reload using command + R
 • + Next/Prev Post by arrow keys
 • + Open new tab
 • + First/Last Post
 • Link related features
 • + Remove redirect
 • + Link detection (then convert to link)
 • + Embed Youtube Link
 • + Embed Image Link
 • Quick Links
 • Add full emoticon into editor (both advanced and quick reply)
 • Smart quote minification
 • Quick post quotation
 • Monitor(Notify) followed threads

Mics:

Notes: Feedback process 40/40

Updates:

3.0.1: Fix không nhận được quotes

3.0.2: Thêm mở ra tab mới

3.0.3: Thêm quick add to ban list

3.0.4: Fix mở ra tab mới

3.0.5: Fix mở ra tab mới lần nữa (lol)

3.0.6: Add tính năng gửi góp ý

3.0.7:

 • Hạn chế chiều cao khung bên cạnh
 • Tuỳ chọn chuyển sang tiếng việt

3.0.8: Thêm form feedback khi xoá bỏ

3.0.9:

 • Fix theo dõi thớt bị break ở 1 số trường hợp
 • Thêm chuyển page bằng phím ở danh sách thớt
 • Fix reload

3.0.10:

 • Mở ra tab khác nhưng vẫn giữ nguyên tab đang mở
 • Ctrl V nếu là hình thì upload và trả về url

3.0.11:

 • Hoàn thiện paste hình vô khung soạn thảo

3.0.12:

 • Cố gắng fix theo dõi thớt bị lỗi trên windows

3.0.17:

 • Thêm tính năng lưu lại bài viết hay (giới hạn 200 bài)
 • Lưu và sync
 • Thêm option tự động ẩn thanh công cụ
 • Thêm option peer chat (broken feature)

3.0.19:

 • Fix lỗi lặp hình
 • Fix khi click vào xoá bookmark thì nhảy lên trên

3.0.20:

 • Add custom userStyle support 3.0.22:
 • Thêm tính năng chụp bài viết và upload lấy link 3.0.27
 • Chat Box (optional, off by default) 3.0.28
 • Fix Chat Box UI 3.0.29
 • Improve background performance 3.0.30
 • Fix PostTracker not working
 • Thêm option chỉnh thời gian quét thớt theo dõi
 • Cải thiện performance của việc quét thớt theo dõi
ucloud ads